akmed@akmedcentrum.eu

ul. Mokotowska 6a, Warszawa

Konsultacje online aktualności Blog

Bohdan Tadeusz Woronowicz – założyciel i dyrektor Centrum

Absolwent Wydziału Ogólnolekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie i Studium Podyplomowego Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji przy Uniwersytecie Warszawskim; doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, certyfikowany specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień. Jeden z dwójki  fundatorów (obok psycholog mgr Marii Matuszewskiej z Poznania) Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce (poniżej – Fundatorzy w trakcie podpisywania aktu notarialnego w 1995 r.)  oraz pierwszy Powiernik klasy A (niealkoholik) w polskiej Wspólnocie Anonimowych Alkoholików. Wieloletni Prezes Zarządu Fundacji Zależni-Niezależni.

w latach 1969-1971 – odbywał staż podyplomowy w Szpitalu Miejskim w Nysie (woj. opolskie);

w latach 1971-1973 – stawiał pierwsze kroki w psychiatrii w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Drewnicy k. Warszawy;

            

Lata 70-te                                                      Lata 80-te

1973 r.  – podjął pracę w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jako młodszy asystent, asystent, a następnie adiunkt naukowo-badawczy w III Klinice Psychiatrycznej;

1975 r. – uczestniczył w tworzeniu pierwszego w Polsce (i w Europie środkowo-wschodniej) psychoterapeutycznego oddziału odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu;

w latach 1980 – 2014  kierował początkowo oddziałem odwykowym, a następnie stworzył i kierował Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;

w r. 1980 r. – pomógł w zorganizowaniu pierwszej w Warszawie i czwartej w Polsce grupy Anonimowych Alkoholików „Odrodzenie” udostępniając jednocześnie pomieszczenia, kierowanego przez siebie oddziału odwykowego, na spotkania jej uczestników (pierwsze spotkanie odbyło się dn. 23 maja 1980 roku);

w latach 1984 – 1998 (tj. do czasu likwidacji i przeniesienia nadzoru nad lecznictwem odwykowym do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) kierował pracami Podzespołu ds. Lecznictwa Odwykowego przy Krajowym Nadzorze Specjalistycznym w dziedzinie Psychiatrii inicjując nowoczesne rozwiązania w zakresie organizacji lecznictwa odwykowego oraz pomagając we wprowadzaniu nowoczesnych programów terapii uzależnienia od alkoholu w wielu poradniach, oddziałach i ośrodkach lecznictwa odwykowego na terenie Polski;

w  r. 1986 – po odbyciu szkoleń w ośrodkach leczenia uzależnień, głównie w Stanach Zjednoczonych, wprowadził do lecznictwa odwykowego nowe podejście do leczenia (m.in. model Minnesota) oraz nowoczesne metody leczenia oparte na oddziaływaniach psychoterapeutycznych (psychoterapię uzależnień); w późniejszych latach odbywał staże specjalistyczne w renomowanych amerykańskich ośrodkach terapii uzależnień m.in. w: Hazelden Foundation (Center City, Minnesota) – trening „Professionals in Residence”, Father Martin’s Ashley (Havre de Grace, Maryland), High Watch Farm i Meridian Center (Connecticut), The International Institute for Alcoholism Education & Training (Greenwich, Connecticut), Salt Lake County Division of Substance Abuse Services (Salt Lake City, Utah), Haymarket Center (Chicago, Illinois). Zdobyte podczas kolejnych staży i szkoleń doświadczenia sukcesywnie adaptował do polskich warunków.

             1986 r., Okęcie, po powrocie z US

Rok 1986 – po szkoleniu w Hazelden                                       Rok 1986, Okęcie, po powrocie z USA, z Dorotą i Miłoszem

w r. 1989 podjął współpracę z Komisją Edukacji w Dziedzinie Uzależnień Fundacji im. Stefana Batorego, a następnie z Regionalnym Programem Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej. Uczestniczył w prowadzeniu różnorodnych form szkolenia specjalistów na terenie Białorusi, Bułgarii, Estonii, Litwy, Łotwy, Mołdowy, Słowacji, Ukrainy, kilku regionów Rosji (w tym Syberia – Irkuck, Błagowieszczeńsk, Tiumeń, Tomsk, Jakuck, Daleki Wschód – Władywostok i Chabarowsk, Sachalin, Kołyma – Magadan oraz Kamczatka), a także Armenii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu oraz Mongolii;

w r. 1992 podjął współpracę z nowo utworzonym Biurem Pełnomocnika Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a następnie z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; aktualnie jest członkiem Rady ds. Akredytacji oraz członkiem Zespołu Doradców Dyrektora PARPA ds. lecznictwa odwykowego.

w r. 1994 rozpoczął prywatną działalność terapeutyczną, tworząc wraz ze swoimi współpracownikami przychodnię, która została następnie przekształcona w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowtnej – Centrum Konsultacyjne AKMED, a od 2001 roku usytuowana jest przy ul. Mokotowskiej 6A.

w latach 2009-2010, w ramach Fundacji Zależni-Nie-Zależni, w której jest Prezesem Zarządu, zorganizował pierwsze w Polsce szkolenia dla terapeutów, poświęcone diagnozowaniu i leczeniu uzależnień/nałogów behawioralnych (od zachowań, od czynności);

w 2007 r. doprowadził do uchwalenia przez Naczelną Radę Lekarską uchwały „w sprawie organizacji systemu pomocy lekarzom i lekarzom dentystom, których stan zdrowia uniemożliwia wykonywanie zawodu”. Uchwała ta zobowiązuje „okręgowe rady lekarskie do zorganizowania systemu pomocy lekarzom i lekarzom dentystom, których stan zdrowia uniemożliwia wykonywanie zawodu, a w szczególności do powołania pełnomocnika do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów”

w latach 2014-2018 pełnił funkcję Pełnomocnika d.s. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie. Opracował, wprowadził i usiłował przekonać kolegów-lekarzy do wprowadzenia we wszystkich okręgowych izbach lekarskich – Programów Zdrowotnych dla Lekarzy.

Wraz z grupą specjalistów ze Stanów Zjednoczonych, z którymi kładł wspólnie podwaliny pod dzisiejszy system lecznictwa uzależnień w Polsce, został odznaczony przez Prezydenta RP – Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu „za wybitne zasługi i zaangażowanie w działalności na rzecz ludzi uzależnionych” (na zdjęciu z Wiktorem Osiatyńskim i Robertem Gamble).

                       

Uhonorowany został również Nagrodą miasta stołecznego Warszawy „w uznaniu zasług dla Stolicy Rzeczypospolitej Polskiej”.

   

Aktualnie jest członkiem Rady d.s Akredytacji, członkiem Zespołu Doradców Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Konsultorem Zespołu Komisji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

Jest autorem ponad 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz kilku książek.

Zainteresowania: historia współczesna z jednoczesnym wstrętem do ordynarnego politycznego Muppet Show i chamstwa prymitywnych polityków, podglądanie przyrody w swoim wiejskim azylu pod Warszawą, odwiedzanie nowych miejsc na świecie oraz szperanie w historii rodzinnej.

=======================

W 2017 r. z okazji 50-lecia uzyskania dyplomu lekarza opracowałem jubileuszowy album, który można obejrzeć online       Album Złote Gody

Muszę się pochwalić, że z okazji 70 rocznice urodzin otrzymałem od Żony, namalowany przez Nią prezent, będący ilustracją moich turystycznych zainteresowań.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bohdan Woronowicz

DO ZOBACZENIA

Więcej:

Skontaktuj się z nami:

Centrum Konsultacyjne AKMED
ul. Mokotowska 6a, Warszawa
e-mail: akmed@akmedcentrum.eu
tel. 608 521 431, 22 825 33 33, 22 8555055