akmed@akmedcentrum.eu

ul. Mokotowska 6a, Warszawa

Konsultacje aktualności Blog

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego w serwisie Przychodni Centrum Akmed (www.akmedcentrum.eu)

Data publikacji: 1.04.2020 r.

Sklep internetowy „Przychodnia Centrum Akmed” działający pod adresem www.akmedcentrum.eu należy do Akmed Centrum Konsultacyjne. B. Woronowicz i świadczy usługi w Warszawie (00-641), ul. Mokotowska 6a, posługując się numerami: NIP 9511500518 i REGON 017221995

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail akmed@akmedcentrum.eu oraz pod numerem telefonu +48 608 521 431.

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
 3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.akmedcentrum.eu/regulamin/,
 5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.akmedcentrum.eu/,
 6. Sprzedawca – Sklep internetowy „Przychodnia Centrum Akmed” działający pod adresem www.akmedcentrum.eu należy do Akmed Centrum Konsultacyjne. B. Woronowicz i świadczy usługi w na terenie Warszawy (00-641), ul. Mokotowska 6a, posługując się numerami: NIP 9511500518 i REGON 017221995

§2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca umożliwia wygodne wnoszenie opłat za świadczone usługi zdrowotne. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu usług uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
 5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§3

Składanie zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać usługi zdrowotne będące przedmiotem zamówienia i dodanie do koszyka,
  2. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  3. podać adres
  4. wybrać metodę płatności za zamówienie,
  5. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  6. kliknąć w przycisk „Zamawiam” z obowiązkiem zapłaty.
 2. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Zamawiam”, między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 3. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Przelewy24 celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 4. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

§4

Metody płatności

 1. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione usługi:

1) płatność za pośrednictwem serwisu przelewy24

2) płatność kartą kredytową za pośrednictwem serwisu przelewy24

§5

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia nastąpi po kontakcie z Centrum Akmed i ustaleniu szczegółów konsultacji

§6

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
 4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.
 5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
  2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
  3. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 7. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:
  1. wglądu do swoich danych osobowych,
  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 8. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 10. Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Kupującego może być utrudnione.
 11. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

§6.1

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 r.

 1. W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego popularnie jako „RODO”) Sprzedawca informuje, że administratorem danych zbieranych przez niniejszy serwis internetowy jest operator sklepu, „Przychodnia Centrum Akmed” działający pod adresem www.akmedcentrum.eu należy do Akmed Centrum Konsultacyjne. B. Woronowicz i świadczy usługi w Warszawie (00-641), ul. Mokotowska 6a, posługując się numerami: NIP 9511500518 i REGON 017221995

 2. Niniejszy serwis internetowy zbiera dane takie jak adres IP użytkownika oraz dane zawarte w plikach cookies (lub podobnych technologiach, np. local storage) zapisywanych na urządzeniach użytkownika, a także korzysta z takich usług jak świadczone przez Google (m.in. Google Analytics) oraz Facebook (m.in. Facebook Pixel). Podstawą zbierania tych danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora danych m.in. prowadzenia analiz ruchu na stronie oraz prowadzenia marketingu i promocji własnych usług Sprzedawcy. W przypadku danych zbieranych za pomocą narzędzi Google oraz Facebook zachodzi również tzw. profilowanie, czyli dostosowanie treści reklam do szczegółowych informacji wynikających z danych osobowych (np. inną reklamę zobaczy użytkownik zamieszkały w Krakowie, a inną w Warszawie itp.). Jest to standardowa funkcjonalność, oferowana przez te serwisy.

 3. Wszelkie dodatkowe dane osobowe (np. adres e-mail Kupującego, adres korespondencyjny, adres do wysyłki towaru) gromadzone są przez Sprzedawcę na podstawie ich przekazania przez Kupującego w celu realizacji zamówienia złożonego w sklepie oraz późniejszej obsługi tego zamówienia (dane do faktury, obsługa gwarancji i reklamacji, przepisy dotyczące prowadzenia księgowości i rachunkowości).

 4. Administrator danych utrzymuje wszystkie opisane powyżej w §6 zasady i standardy bezpieczeństwa, w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa powierzonych mu danych osobowych.

§7

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Klient/Pacjent, który zawarł umowe na odległość, ma prawo odstąpić od umowy i zrezygnować z usługi zdrowotnej świadczonej przez Przychodnię Centum Akmed bez podawania przyczyny.
 2. Aby odstąpić od umowy i otrzymać zwrot wpłaconej kwoty jest zobowiązany dostarczyć na adresy:akmed@akmedcentrum.eu oraz rejestr@akmedcentrum.eu informacji o swojej rezygnacji, jednak nie później niż na 24 godziny przed planowanym spotkaniem.
 3. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient/Pacjent wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniesie on żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 4. W przypadku nie przesłania w określonym wyżej terminie informacji o odstąpieniu od umowy i rezygnacji ze świadczenia (pkt. 2) wpłacona kwota nie zostanie zwrócona.

§8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Reklamacje należy przesłać na adres: akmed@akmedcentrum.eu. Wyjaśnienie zostanie przekazane odwrotną pocztą w ciągu 14 dni.

§9

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

 

Więcej:

Skontaktuj się z nami:

Centrum Konsultacyjne AKMED
ul. Mokotowska 6a, Warszawa
e-mail: akmed@akmedcentrum.eu
tel. 608 521 431, 22 825 33 33, 22 8555055