akmed@akmedcentrum.eu

ul. Mokotowska 6a, Warszawa

Program weekendowy

Weekendowy Program „Spotkania dla Zdrowia”

dla osób uzależnionych (szczególnie dla wyjątkowo zajętych VIP-ów)

Proponujemy Państwu pierwszy i jedyny w Polsce, unikalny, autorski program terapeutyczny opracowany przez czołowych polskich specjalistów w dziedzinie terapii uzależnień z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz z innych wiodących placówek leczenia uzależnień. Podczas opracowywania programu wykorzystaliśmy doświadczenia zdobyte zarówno w kraju jak i podczas szkoleń zagranicznych (głównie w Stanach Zjednoczonych).

Program ten (w międzyczasie systematycznie modyfikowany) funkcjonuje u nas już od prawie 20 lat. Mamy więc setki byłych pacjentów (w tym wielu tzw. VIP-ów), którym przed laty pomogliśmy i którzy po odbyciu u nas terapii odmienili diametralnie swoje życie osobiste oraz zawodowe i dzisiaj dają się poznać z najlepszej strony, zarówno w kraju jak i za granicą.

Kolejne etapy i sesje programu różnią się między sobą zawartością merytoryczną i umożliwiają, w sposób planowy i systematyczny, odkrywanie tajników choroby, lepsze poznanie siebie, nauczenie się jak funkcjonować bez substancji psychoaktywnych i bez kompulsywnych zachowań, jak radzić sobie z “głodem” alkoholu/leku/narkotyku czy z przymusem realizacji nałogowego zachowania, a także jak poradzić sobie ze złością, z poczuciem małej wartości, z niską samooceną, z poczuciem winy, jak poprawić komunikację z innymi osobami itp. Podstawowy program terapeutyczny trwa 8 miesięcy.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że przewodnikami w realizacji programu są m.in. osoby, posiadające wieloletnie doświadczenia w radzeniu sobie z własnym uzależnieniem lub współuzależnieniem, a jednocześnie posiadające profesjonalną wiedzę i przygotowanie do pomagania innym.

Program terapeutyczny prowadzony jest w warunkach pełnej dyskrecji. Natomiast na życzenie pacjenta możliwe jest leczenie z zachowaniem pełnej anonimowości (bez podawania swoich danych personalnych).

Do programu kwalifikuje dr med. Bohdan Woronowicz, po wstępnej konsultacji diagnostycznej i zapoznaniu się z wynikami badań dodatkowych. Po konsultacji, każdy otrzymuje indywidualnego przewodnika (opiekuna) na czas uczestniczenia w naszym programie terapeutycznym.

Program składa się z trzech etapów i pozwala na odbycie leczenia bez zaniedbywania swoich obowiązków rodzinnych i zawodowych.

Każdy z dwóch pierwszych etapów składa się z 4 umownych klas, a każda klasa z:

 • sesji wyjazdowej (piątek, sobota, niedziela),
 • cotygodniowych spotkań grupowych (między wyjazdami),
 • spotkań indywidualnych.

Między etapami (po 4 klasie), odbywa się trening „odmawiania picia/brania/grania” nazywany też treningiem asertywnych zachowań abstynenckich (TAZA).

Spotkania i sesje w ramach dwóch pierwszych etapów dają możliwość wstępnej identyfikacji z chorobą, pozwalają m.in. poznać najważniejsze jej mechanizmy oraz sposoby radzenia sobie z chęcią (potrzebą, przymusem) picia. Celem jego jest zbudowanie solidnego  fundamentu, na którym będzie opierało się dalsze zdrowienie. Z tego powodu niezmiernie ważne jest systematyczne uczestniczenie w zaplanowanych spotkaniach terapeutycznych oraz rzetelne wykonywanie zleconych zadań.

Etap trzeci to pogłębianie posiadanej już wiedzy i umiejętności, a rozpoczyna go sesja wyjazdowa nr 9 (klasa 9), która podsumowuje cały program oraz porządkuje zdobytą w ramach programu wiedzę. Jej podstawowy cel to nabycie umiejętności zapobiegania nawrotowi choroby. Po odbyciu tej sesji istnieje możliwość uczestniczenia w kolejnych spotkaniach pomagających:

 • w utrwalaniu zachowań umożliwiających wytrwanie w nowej roli – w roli osoby, która już potrafi powstrzymywać się od przyjmowania substancji psychoaktywnych oraz od kompulsywnych zachowań,
 • w odkrywaniu swoich prawdziwych potrzeb i uczuć,
 • weryfikacji dotychczas wyznawanych norm i wartości,
 • w budowaniu bądź w utrwalaniu systemu oparcia i nowego stylu życia itp.

Do kolejnych etapów programu, kwalifikuje zespól terapeutyczny, po zapoznaniu się z sugestiami terapeuty indywidualnego.

Sesje wyjazdowe odbywają się w pobliżu Warszawy (Konstancin), w warunkach umożliwiających oderwanie się od problemów dnia codziennego i zajmowanie się, przez okres pobytu, wyłącznie własnym zdrowiem. Dla wielu osób jest to pierwsza, w dorosłym życiu, możliwość poświęcenia czasu samemu sobie, zamiast zajmowania się wszystkim i wszystkimi dookoła.

Warunkiem uczestniczenia w programie jest:

 • wykonanie zleconych badań dodatkowych (laboratoryjnych), w celu wykluczenia schorzeń wymagających pilnie innego leczenia specjalistycznego,
 • odbycie konsultacji lekarskiej,
 • akceptacja norm (patrz niżej) i warunków kontraktu terapeutycznego.

Opłata (obecnie jest to 1900 zł. za cztery pierwsze klasy i 1800 zł za cztery następne klasy) wnoszona na tydzień przed każdą sesją wyjazdową obejmuje:

 • pobyt w ośrodku (2 noclegi oraz wyżywienie),
 • udział we wszystkich zajęciach terapeutycznych podczas sesji wyjazdowej,
 • 4 spotkania grupowe (3-godzinne) i 2 spotkania z indywidualnym terapeutą.

Rozpoczęcie terapii w naszym Centrum poprzedza akceptacja poniższych norm (po wcześniejszym ich omówieniu z terapeutą).

 1. Decyduję się na udział w programie terapeutycznym dla osób uzależnionych, oferowanym przez Centrum Konsultacyjne Akmed.
 2. Zobowiązuję się do wykonania badań dodatkowych oraz do zgłoszenia się z ich wynikami, z kopiami kart informacyjnych z dotychczasowych pobytów szpitalnych oraz z wykazem przyjmowanych leków, na konsultację do lekarza Centrum Akmed.
 3. Przystępując do terapii zobowiązuję się do tego, że w porozumieniu z terapeutką/tą, ograniczę przyjmowanie substancji psychoaktywnych (alkohol, leki, narkotyki, dopalacze itp.). Sposób ograniczania będę każdorazowo omawiać z terapeutką/tą. Poinformuję również wówczas, kiedy zacznę odczuwać silną chęć picia (brania), grania bądź realizowania swoich innych kompulsywnych zachowań.
 4. Nie wykluczam, że w przyszłości zdecyduję się na całkowite powstrzymywanie się od picia alkoholu i od przyjmowania innych substancji psychoaktywnych, a także na powstrzymanie się od hazardowego grania i innych kompulsywnych zachowań.
 5. Na wniosek terapeuty, wykonam niezwłocznie dodatkowe badanie krwi i/lub moczu na obecność substancji psychoaktywnych w moim organizmie.
 6. Będę na bieżąco informować o wszelkich zmianach w stanie swojego zdrowia, a w przypadku utrudnionego kontaktu z terapeutą zgłoszę się do odpowiedniej placówki specjalistycznej, która będzie mogła udzielić mi pomocy.
 7. Przyjmuję do wiadomości, że z chwilą rozpoczęcia programu weekendowego, przerwanie abstynencji, powrót do grania lub innych kompulsywnych zachowań, nieusprawiedliwione nieobecności na spotkaniach terapeutycznych albo brak zaliczenia zleconych prac może pociągnąć za sobą konieczność powtórzenia, określonej przez zespół terapeutyczny, części programu.
 8. Wiem, że grupa terapeutyczna będzie spotykała się na cotygodniowych spotkaniach w Warszawie oraz na comiesięcznych sesjach wyjazdowych (piątek-niedziela).
 9. Zwrócę szczególną uwagę na zachowanie w tajemnicy nazwisk uczestników terapii oraz szczegółów z ich życia osobistego, będę chronić prywatności i anonimowości innych uczestników spotkań grupowych.
 10. Mam świadomość, że informacje przekazane przeze mnie terapeucie/lekarzowi nie będą stanowiły tajemnicy dla członków zespołu terapeutów.
 11. Opłatę za blok terapeutyczny wniosę najpóźniej do godz. 19.00 we środę, w tygodniu wyjazdowym. W tym samym terminie przedłożę w recepcji ew. dowód wpłaty przelewem (decyduje data stempla).

Zobowiązuję się do przestrzegania powyższych norm i przyjmuję do wiadomości, że odstąpienie od nich (w tym np. opuszczenie, bez akceptacji terapeuty, dwóch kolejnych spotkań, odmowa wykonania badań dodatkowych bądź zaleganie z opłatami) uniemożliwi mi dalsze korzystanie z programu weekendowego i zostanie potraktowane jako rezygnacja z leczenia w Centrum Konsultacyjnym Akmed, bez możliwości zwrotu dotychczas poniesionych kosztów.

czytelny podpis

Osoby, które chciałyby dowiedzieć się o nas więcej i/lub rozwiać nasuwające się wątpliwości – proszone są o telefoniczne umówienie się na konsultację: 

(+ 48) 608 521 431

(+48) 22 825 33 33 lub 22 855 50 55

Po ukończeniu podstawowego programu terapii wręczany jest pamiątkowy dyplom oraz „akmedtyst”, który chroni skutecznie przed powrotem do starych, często niebezpiecznych i szkodliwych zachowań.

 

dr med. Bohdan Woronowicz

Więcej:

Skontaktuj się z nami:

Centrum Konsultacyjne AKMED
ul. Mokotowska 6a, Warszawa
e-mail: akmed@akmedcentrum.eu
tel. 608 521 431, 22 825 33 33, 22 8555055