akmed@akmedcentrum.eu

ul. Mokotowska 6a, Warszawa

Konsultacje aktualności Blog

Program weekendowy

Weekendowy Program „Spotkania dla Zdrowia”

dla osób uzależnionych (dopasowany do możliwości czasowych wyjątkowo zajętych VIP-ów i HFA)

UWAGA! Pomimo zagrożenia koronawirusem podjęcie terapii u nas jest nadal możliwe. Do czasu istnienia zagrożenia nasz program został zmodyfikowany. Konsultacje i spotkania indywidualne oraz grupy terapeutyczne prowadzimy online i tylko częściowo osobiście (zależnie od sytuacji epidemiologicznej). Powrócimy do regularnych spotkań osobistych i wyjazdów natychmiast, jak tylko będzie to możliwe.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne i w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa wszystkim osobom korzystającym z naszego wsparcia, w przypadku spotkań osobistych, od osób podejmujących terapię wymagane są zaświadczenia o szczepieniu przeciw COVID-19 lub aktualny negatywny wynik testu na COVID-19.

Musimy pamiętać, że zarówno w Polsce jak i w innych krajach ponad 90% osób, które są dzisiaj hospitalizowane z powodu COVID-19 to niestety osoby NIEZASZCZEPIONE i stąd nie ma co się dziwić, że nasi pacjenci chcąc mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa starają się unikać osób niezaszczepionych i być może zakażonych (stąd wymóg okazania zaświadczenia o szczepieniu lub wyniku aktualnego testu w przypadku spotkań osobistych).

……………………………………………………………………..

Proponujemy Państwu pierwszy i jedyny w Polsce, unikalny, autorski program terapeutyczny opracowany przez czołowych polskich specjalistów w dziedzinie terapii uzależnień z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz z innych wiodących placówek leczenia uzależnień. Podczas opracowywania programu wykorzystaliśmy doświadczenia zdobyte zarówno w kraju jak i podczas szkoleń zagranicznych (głównie w Stanach Zjednoczonych).

Ten konkretny Program (w międzyczasie systematycznie modyfikowany) funkcjonuje u nas od ponad 25 lat (sama przychodnia od 1994 r.). Mamy więc setki byłych pacjentów (w tym wielu tzw. VIP-ów czy HFA), którym przed laty pomogliśmy i którzy po odbyciu u nas terapii odmienili diametralnie swoje życie osobiste oraz zawodowe i dzisiaj dają się poznać z najlepszej strony, zarówno w kraju jak i za granicą. Ciekawostką jest to, że zaczęło trafiać do nas na terapię już drugie pokolenie tzn. dzieci naszych byłych, zdrowiejących pacjentów.

Kolejne etapy i sesje programu różnią się między sobą zawartością merytoryczną i umożliwiają, w sposób planowy i systematyczny, odkrywanie tajników choroby, lepsze poznanie siebie, nauczenie się jak funkcjonować bez substancji psychoaktywnych i bez kompulsywnych zachowań, jak radzić sobie z “głodem” alkoholu/leku/narkotyku czy z przymusem realizacji nałogowego zachowania, a także jak poradzić sobie ze złością, z poczuciem małej wartości, z niską samooceną, z poczuciem winy, jak poprawić komunikację z innymi osobami itp. Podstawowy program terapeutyczny trwa 9 miesięcy.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że przewodnikami w realizacji programu są również osoby, posiadające wieloletnie doświadczenia w radzeniu sobie z własnym uzależnieniem lub współuzależnieniem, a jednocześnie posiadające profesjonalną wiedzę i przygotowanie do pomagania innym.

Program terapeutyczny prowadzony jest w warunkach pełnej dyskrecji. Natomiast na życzenie pacjenta możliwe jest leczenie z zachowaniem pełnej anonimowości (bez podawania swoich danych personalnych).

Do programu kwalifikuje dr med. Bohdan Woronowicz, po wstępnej konsultacji diagnostycznej i zapoznaniu się z wynikami badań dodatkowych. Po konsultacji, każdy otrzymuje indywidualnego przewodnika (opiekuna) na czas uczestniczenia w naszym programie terapeutycznym.

Wskazany jest też udział bliskich osób w odrębnym programie terapeutycznym, który pozwoli na lepsze zrozumienie Osoby leczącej się i swojej roli w Jej leczeniu.

Program składa się z trzech etapów i pozwala na odbycie leczenia bez zaniedbywania swoich obowiązków rodzinnych i zawodowych.

Każdy z dwóch pierwszych etapów składa się z 4 umownych klas, a każda klasa z:

 • sesji wyjazdowej lub online (piątek, sobota, niedziela),
 • cotygodniowych spotkań grupowych online lub w realu (między wyjazdami),
 • spotkań indywidualnych online lub w realu.

Między etapami (po 4 klasie), odbywa się trening „odmawiania picia/brania/grania” nazywany też treningiem asertywnych zachowań abstynenckich (TAZA).

Spotkania i sesje w ramach dwóch pierwszych etapów dają możliwość wstępnej identyfikacji z chorobą, pozwalają m.in. poznać najważniejsze jej mechanizmy oraz sposoby radzenia sobie z chęcią (potrzebą, przymusem) picia. Celem jego jest zbudowanie solidnego  fundamentu, na którym będzie opierało się dalsze zdrowienie. Z tego powodu niezmiernie ważne jest systematyczne uczestniczenie w zaplanowanych spotkaniach terapeutycznych oraz rzetelne wykonywanie zleconych zadań.

Etap trzeci to pogłębianie posiadanej już wiedzy i umiejętności (również w ramach sesji weekendowych). Składa się on z dwóch części (klasa 9 i 10).

Klasa 9 – to nauka nawiązania bliższych relacji z ciałem w celu znalezienia powiązań między naszym ciałem a przeżywanymi emocjami oraz nauka sposobów radzenie sobie z fizjologicznymi aspektami stresu i związanych z nim napięć. Pomocne w tym będą m.in. ćwiczenia wg metody Aleksandra Lowen’a oraz ćwiczenia oddechowe wg metody Buteyki. Pozwolą ona na lepsze rozpoznawanie odczuwanych w naszym ciele emocji oraz umożliwią samoregulację rozluźniającą ciało i odblokowującą napięcia psychiczne.

Klasa 10 – to porządkowanie zdobytej w trakcie realizacji programu psychoterapii uzależnień wiedzy oraz zdobytych umiejętności, w tym pogłębienie umiejętności zapobiegania nawrotowi choroby i powrotowi do starych niszczących zachowań.

Po odbyciu i zaliczeniu całości programu podstawowego istnieje możliwość uczestniczenia w kolejnych spotkaniach pomagających:

 • w utrwalaniu zachowań umożliwiających wytrwanie w nowej roli – w roli osoby, która już potrafi powstrzymywać się od przyjmowania substancji psychoaktywnych oraz od kompulsywnych zachowań,
 • w odkrywaniu swoich prawdziwych potrzeb i uczuć,
 • weryfikacji dotychczas wyznawanych norm i wartości,
 • w budowaniu bądź w utrwalaniu systemu oparcia i nowego stylu życia itp.

Służą temu spotkania Grupy Wsparcia i Rozwoju oraz treningi radzenia sobie z życiowymi problemami.

Do kolejnych etapów programu, kwalifikuje zespól terapeutyczny, po zapoznaniu się z sugestiami  indywidualnego terapeuty/opiekuna.

Sesje wyjazdowe odbywają się w pobliżu Warszawy, w warunkach umożliwiających oderwanie się od problemów dnia codziennego i zajmowanie się, przez okres pobytu, wyłącznie własnym zdrowiem. Dla wielu osób jest to pierwsza, w dorosłym życiu, możliwość poświęcenia czasu samemu sobie, zamiast zajmowania się wszystkim i wszystkimi dookoła.

Warunkiem uczestniczenia w programie jest:

 • odbycie konsultacji lekarskiej,
 • wykonanie zleconych badań dodatkowych (laboratoryjnych), w celu wykluczenia schorzeń wymagających pilnie innego leczenia specjalistycznego,
 • akceptacja norm (patrz niżej) i warunków kontraktu terapeutycznego.

Opłaty za udział w miesięcznej terapii wynoszą dla:

 • klas 1-5 to 2900 zł. w przypadku weekendowej sesji stacjonarnej i 2800 zł. w przypadku sesji online,
 • klas 6-9 odpowiednio 2700 zł. i 2600 zł.  
 • klasy 10 (zapobieganie nawrotom) 1900 zł.

Należy je wnieść do czwartku do godz. 19.00, w tygodniu poprzedzającym sesję weekendową.  

Opłata obejmuje: 

 • udział we wszystkich zajęciach/spotkaniach terapeutycznych podczas sesji wyjazdowej/online,
 • 4 spotkania grupowe (3-godzinne) i 2 spotkania z indywidualnym terapeutą (w tym online),
 • pobyt w ośrodku w przypadku sesji stacjonarnej (2 noclegi oraz całodzienne wyżywienie)

Warunkiem rozpoczęcie terapii w naszym Centrum jest akceptacja poniższych norm. 

 1. Oświadczam, że decyduję się na podjęcie terapii w Centrum Konsultacyjnym Akmed oraz na ewentualny udział w weekendowym programie terapeutycznym dla osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych. Spotkania będą odbywały się, w zależności od sytuacji epidemicznej – online lub osobiście.
 2. Mam świadomość, że w zależności od sytuacji epidemicznej, warunkiem osobistego uczestniczenia w terapii może być dostarczenie zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19 lub każdorazowo aktualnego wyniku testu.
 3. Zobowiązuję się do wykonania zleconych badań dodatkowych oraz do udostępnienia ich wyników lekarzowi Centrum, kopii kart informacyjnych z odbytych terapii, wykazu aktualnie przyjmowanych leków zleconych przez innych specjalistów, a także do respektowania wszystkich zasad opisanych na stronie www.akmedcentrum.eu.
 4. Przystępując do terapii zobowiązuję się do tego, że w porozumieniu z terapeutką/tą, ograniczę przyjmowanie substancji psychoaktywnych (alkohol, leki, narkotyki, nowe narkotyki – tzw. „dopalacze” itp.), a także napojów energetyzujących (działających pobudzająco) i zawierających kofeinę, guaranę, taurynę itp. Sposób i zasady ograniczania będę każdorazowo omawiać z terapeutką/tą. Poinformuję również wówczas, kiedy zacznę odczuwać silną chęć picia/brania/palenia), albo grania bądź realizowania swoich innych kompulsywnych zachowań.
 5. Nie wykluczam, że w przyszłości zdecyduję się na całkowite powstrzymywanie się od picia alkoholu i napojów energetyzujących oraz od przyjmowania innych substancji psychoaktywnych, a także na powstrzymanie się od hazardowego grania i innych kompulsywnych zachowań.
 6. Na wniosek terapeuty, wykonam niezwłocznie dodatkowe badanie krwi/moczu/włosa na obecność substancji psychoaktywnych w moim organizmie. Mam świadomość, że w przypadku zachowań nasuwających podejrzenie znajdowania się pod wpływem substancji psychoaktywnych lub w przypadku nierespektowania norm pracy grupowej, terapeuta może zawiesić mój udział w spotkaniu.
 7. Będę na bieżąco informować o wszelkich zmianach w stanie swojego zdrowia, a w przypadku utrudnionego kontaktu z terapeutą zgłoszę się do odpowiedniej placówki, która będzie mogła udzielić mi natychmiastowej pomocy.
 8. Przyjmuję do wiadomości, że z chwilą rozpoczęcia programu weekendowego dla osób uzależnionych, przerwanie abstynencji, powrót do grania lub do innych kompulsywnych zachowań, nieusprawiedliwione nieobecności na spotkaniach terapeutycznych albo brak zaliczenia zleconych prac może pociągnąć za sobą konieczność powtórzenia części programu.
 9. Wiem, że jeśli zdecyduję się na program weekendowy, grupa terapeutyczna będzie spotykała się na cotygodniowych spotkaniach oraz raz w miesiącu na 3-dniowych sesjach (piątek-niedziela).
 10. Decydując się na uczestniczenie w indywidualnych i grupowych spotkaniach online wyrażam zgodę na udostępnianie swojego wizerunku wyłącznie w celach związanych z moim leczeniem. Mam świadomość, że mój wizerunek w trakcie spotkań online nie jest utrwalany, przetwarzany ani przekazywany komukolwiek przez Centrum Akmed w celach innych niż terapeutyczne.
 11. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy treści i obrazów, do których miałam/em dostęp podczas sesji online i zadbam o to, żeby spotkań oraz sesji online nie oglądały osoby nieupoważnione.
 12. Zobowiązuję się również do zachowania w tajemnicy nazwisk osób spotykanych na terenie Centrum, uczestników grupy terapeutycznej, szczegółów z ich życia osobistego oraz do ochrony ich prywatności i anonimowości.

Zobowiązuję się do przestrzegania powyższych norm i przyjmuję do wiadomości, że odstąpienie od nich (w tym np. opuszczenie, bez akceptacji terapeuty, kolejnych spotkań, odmowa wykonania badań dodatkowych bądź zaleganie z opłatami) uniemożliwi mi dalsze korzystanie z terapii i zostanie potraktowane jako rezygnacja z leczenia w Centrum Konsultacyjnym Akmed, bez możliwości zwrotu dotychczas poniesionych kosztów. Przyjmuję do wiadomości, że poniosę koszt zaplanowanych spotkań terapeutycznych (osobistych i online), których nie odwołałam/em z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Telefony kontaktowe:

(+ 48) 608 521 431

 lub (+48) 22 825 33 33

Po ukończeniu podstawowego programu terapii wręczany jest pamiątkowy dyplom oraz „akmedtyst”, który chroni skutecznie przed powrotem do starych, często niebezpiecznych i szkodliwych zachowań.

 

dr med. Bohdan Woronowicz

Więcej:

Skontaktuj się z nami:

Centrum Konsultacyjne AKMED
ul. Mokotowska 6a, Warszawa
e-mail: akmed@akmedcentrum.eu
tel. 608 521 431, 22 825 33 33, 22 8555055