akmed@akmedcentrum.eu

ul. Mokotowska 6a, Warszawa

Konsultacje aktualności Blog

Fundacja Zależni Niezależni

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia, szczególnie na rzecz osób zagrożonych oraz cierpiących z powodu:

    • uzależnień „niechemicznych”, (niesubstancjonalnych, zwanych też uzależnieniami behawioralnymi, zaburzeniami spowodowanymi kompulsywnymi zachowaniami),
    • zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych,

oraz  na rzecz bliskich tych osób poprzez wspieranie rodzin, a także prowadzenie działalności na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej w tym zakresie.

 

Krótka historia Fundacji

Fundacja Zależni Niezależni, która w pierwszych latach prowadziła działalność pod nazwą Fundacja Centrum Konsultacji i Terapii Absolut, została ustanowiona w sierpniu 1995 roku. Powołanie Fundacji wiązało się z niezwykle trudną, w ówczesnych latach, sytuacją finansową polskich placówek ochrony zdrowia i poważnym zagrożeniem likwidacją m.in. placówek lecznictwa odwykowego. Ważnym zadaniem Fundacji miało być wspieranie placówek lecznictwa odwykowego zagrożonych likwidacją.

Jednym z dwóch Fundatorów był psychiatra dr med. Bohdan Tadeusz Woronowicz, twórca i wieloletni ordynator Ośrodka Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a później założyciel i dyrektor Centrum Konsultacyjnego AKMED (www.akmedcentrum.eu). Drugi Fundator wycofał się prawie natychmiast po ustanowieniu Fundacji, kiedy zorientował nie, że Fundacja nie jest źródłem dodatkowego dochodu.

Przez wiele kolejnych lat, działalność Fundacji koncentrowała się głównie na organizowaniu spotkań/turnusów terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz dla ich bliskich. Przez wiele lat organizowaliśmy, wspólnie z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, turnusy rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla dzieci osób uzależnionych od alkoholu w Strzyżynie. Skorzystało z nich kilka tysięcy osób uzależnionych oraz ich bliskich.

Niestety ta jedyna w Polsce i prawdopodobnie na świecie idea została w 2009 r. zarzucona przez ówczesną Dyrekcję Instytutu. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zainteresował się kontynuowaniem tej, niezwykle ekonomicznej, formy pomocy. W ten sposób odebrana została wielu osobom szansa na uzyskiwanie, takiej formy sparcia w powrocie do zdrowia.

Staraliśmy się kontynuować ten program w ramach Fundacji, jednak z powodu braku środków finansowych musieliśmy z tej formy działalności zrezygnować.

W 2008 roku, z inicjatywy Fundacji, został przygotowany przez nas i wyemitowany w III Programie TVP wieloodcinkowy program telewizyjny „Zależni Nie Zależni”, poświęcony różnym uzależnieniom. Chcieliśmy przekonać społeczeństwo, że wszystkie uzależnienia są bardzo do siebie podobne i dlatego należy je traktować podobnie, a co najważniejsze, że trzeba i można je leczyć.

W trosce o poszerzenie oferty placówek terapii uzależnień o bardziej profesjonalną pomoc dla osób uzależnionych, organizowaliśmy także ogólnopolskie konferencje naukowo-szkoleniowe dla pracowników lecznictwa uzależnień z udziałem zagranicznych wykładowców. W październiku 2010 r. zorganizowaliśmy pierwszą w Polsce konferencję poświęconą uzależnieniom behawioralnym pt. „Diagnoza i terapia patologicznego hazardu”.

W kolejnych latach, w miarę pozyskiwania środków finansowych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, organizowaliśmy kolejne konferencje szkoleniowe poświęcone problematyce uzależnień behawioralnych.

Osobą, która koordynowała od strony organizacyjnej, zarówno działalność terapeutyczno-rehabilitacyjną jak i szkoleniową, jest wieloletnia v-Prezes Fundacji, a obecnie członek Rady Programowej p. Elżbieta Kosior.

Po 25 latach działalności, wraz z nadejściem 2021 r., zdecydowaliśmy się na dokonanie zmiany pokoleniowej we władzach Fundacji. Przy tej okazji nieco zmieniliśmy nazwę Fundacji na „Fundacja Doktora Woronowicza Zależni Niezależni” (zamiast „Zależni-Nie-Zależni”), zmieniliśmy nasze logo i statut Fundacji. Prezesem Zarządu została psycholog i specjalistka psychoterapii uzależnień Dorota Marta Woronowicz (https://krs-pobierz.pl/funadcja-zalezni-nie-zalezni-i475684). Aktualna strona www Fundacji: http://zalezni-niezalezni.pl/

Statut_ZNZ_jednolity

 

Więcej:

Skontaktuj się z nami:

Centrum Konsultacyjne AKMED
ul. Mokotowska 6a, Warszawa
e-mail: akmed@akmedcentrum.eu
tel. 608 521 431, 22 825 33 33, 22 8555055