akmed@akmedcentrum.eu

ul. Mokotowska 6a, Warszawa

Konsultacje online aktualności Blog

Fundacja Zależni Niezależni

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia, szczególnie na rzecz osób zagrożonych oraz cierpiących z powodu:

    • uzależnień „niechemicznych”, (niesubstancjonalnych, zwanych też uzależnieniami behawioralnymi, zaburzeniami spowodowanymi kompulsywnymi zachowaniami),
    • zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych,

oraz  na rzecz bliskich tych osób poprzez wspieranie rodzin, a także prowadzenie działalności na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej w tym zakresie.

 

Krótka historia Fundacji

Fundacja Zależni Niezależni, która w pierwszych latach prowadziła działalność pod nazwą Fundacja Centrum Konsultacji i Terapii Absolut, została ustanowiona w sierpniu 1995 roku. Powołanie Fundacji wiązało się z niezwykle trudną, w ówczesnych latach, sytuacją finansową polskich placówek ochrony zdrowia i poważnym zagrożeniem likwidacją m.in. placówek lecznictwa odwykowego. Ważnym zadaniem Fundacji miało być wspieranie placówek lecznictwa odwykowego zagrożonych likwidacją.

Jednym z dwóch Fundatorów był psychiatra dr med. Bohdan Tadeusz Woronowicz, twórca i wieloletni ordynator Ośrodka Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (www.b.woronowicz.dr-med.pl), a później założyciel i dyrektor Centrum Konsultacyjnego AKMED (www.akmedcentrum.eu). Drugi Fundator wycofał się prawie natychmiast po ustanowieniu Fundacji.

Przez wiele kolejnych lat, działalność Fundacji koncentrowała się głównie na organizowaniu spotkań/turnusów terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz dla ich bliskich. Przez wiele lat organizowaliśmy, wspólnie z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, turnusy rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla dzieci osób uzależnionych od alkoholu w Strzyżynie. Skorzystało z nich kilka tysięcy osób uzależnionych oraz ich bliskich.

Niestety ta jedyna w Polsce i prawdopodobnie na świecie idea została w 2009 r. zarzucona przez ówczesną Dyrekcję Instytutu. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zainteresował się kontynuowaniem tej, niezwykle ekonomicznej, formy pomocy. W ten sposób odebrana została wielu osobom szansa na uzyskiwanie, takiej formy sparcia w powrocie do zdrowia.

Staraliśmy się kontynuować ten program w ramach Fundacji, jednak z powodu braku środków finansowych musieliśmy z tej formy działalności zrezygnować.

W 2008 roku, z inicjatywy Fundacji, został przygotowany przez nas i wyemitowany w III Programie TVP wieloodcinkowy program telewizyjny „Zależni Nie Zależni”, poświęcony różnym uzależnieniom. Chcieliśmy przekonać społeczeństwo, że wszystkie uzależnienia są bardzo do siebie podobne i dlatego należy je traktować podobnie, a co najważniejsze, że trzeba i można je leczyć.

W trosce o poszerzenie oferty placówek terapii uzależnień o bardziej profesjonalną pomoc dla osób uzależnionych, organizowaliśmy także ogólnopolskie konferencje naukowo-szkoleniowe dla pracowników lecznictwa uzależnień z udziałem zagranicznych wykładowców. W październiku 2010 r. zorganizowaliśmy pierwszą w Polsce konferencję poświęconą uzależnieniom behawioralnym pt. „Diagnoza i terapia patologicznego hazardu”.

W kolejnych latach, w miarę pozyskiwania środków finansowych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, organizowaliśmy kolejne konferencje szkoleniowe poświęcone problematyce uzależnień behawioralnych.

Osobą, która koordynuje od strony organizacyjnej, zarówno działalność terapeutyczno-rehabilitacyjną jak i szkoleniową, jest wieloletnia v-Prezes Fundacji p. Elżbieta Kosior.

Po 25 latach działalności, wraz z nadejściem 2021 r., zdecydowaliśmy się na dokonanie zmiany pokoleniowej we władzach Fundacji. Przy tej okazji uprościliśmy nazwę Fundacji na „Fundacja Zależni Niezależni” (zamiast „Zależni-Nie-Zależni”), zmieniliśmy nasze logo i jesteśmy w trakcie zmian statutu Fundacji.

 

Statut_ZNZ_jednolity (aktualnie w trakcie przystosowywania do wymogów organizacji pożytku publicznego)

 

Więcej:

Skontaktuj się z nami:

Centrum Konsultacyjne AKMED
ul. Mokotowska 6a, Warszawa
e-mail: akmed@akmedcentrum.eu
tel. 608 521 431, 22 825 33 33, 22 8555055